Thăm gia đình Trần Phước Vạn ở Conyers - Georgia 


Đi thăm nhà thờ

 


Blue Ridge Railway

 Đi thăm TX2 Trần Ngọc Diệp

 Downtown Atlanta

 


Chuồng nuôi gà

Stone Mountain - Georgia

 

Stone Mountain Panorama view