Nhóm "Pha Lang"
Ngày nay đi chơi phải mang theo "stepping stool"


Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com