Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6

Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com