Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo 2014
Đồng chủ tọa bởi
Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh & Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào
Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào và phu nhân.


Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh.


Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com