Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần - 2013


Reception        Nghi Lễ        Văn Nghệ

ReceptionNghi Lễ

Văn Nghệ

Thank you for viewing