Khánh Thành Tượng Đức Thánh Trần
Góc đường Bolsa và Magnolia

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com