Đệ Tam Dương Cưu - K25 SQHQ/NT
Đại Hội 40 Năm Ra Khơi

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com