Tiệc Cưới Hải và Hạnh

Con trai H.N. Hoa


Bùi Ngọc Nở


Nguyễn Đình Hồng, Lâm Hữu Nhã và Phạm Ngọc Hà


Phạm Ngọc Hà


Lã Văn Nguyện


Trương Bá Côn


Hàng Thanh Nguyên


Trịnh Hùng


Lê Văn Từ, Hồ Ngọc Hoa


Nguyễn Hùng Cường


Nguyễn Văn Tư


Nguyễn Văn Huệ


Nguyễn Đức Quang


Nguyễn Văn Oanh


Đào Trung Dũng


Đặng Văn Cho


Phạm Văn Hoan


Huỳnh Anh


Đỗ Văn Hạnh


Hồ Ngọc Hoa, Nguyễn Hùng


HC2 Nguyễn Đình Hoàng


Ngũ Hà


Nguyễn Văn Tề và HC2 Nguyễn Xuân Dục


Nguyễn Đình Cương


Nguyễn Việt Dzũng


HC2 Trần Xuân


Nguyễn Văn Khương


Trần Phước Vạn


HC2 Cung Vĩnh Thành


HC2 Đào Cơ Chí


Võ Hanh Thông
Hoàng Văn Phi, Hồ Ngọc Hoa


Trần Tuấn


Trần Trúc Việt


Nguyễn Nghĩa Hiệp


Chị Hồ Ngọc Hoa và chị Lợi Cẫm Minh


Đinh Hữu Oanh


Trần Văn Hải


Trần Thanh Tùng


Phan Văn Trung


HC2 Tôn Long Thạnh


Nguyễn Đức Phụng, Hồ Ngọc Hoa


Nguyễn Kỳ Sơn và bạn


Trần Minh Lộc


Nguyễn Công Khiêm


Nguyễn Phùng Duyên


Phó Thái Nguyên


Chị Trần Thanh Tòng và con trai


Lê Công Tâm


Trương Văn Hải Ys


MC Vân Côn


Đệ Nhị Thiên Xứng

Hàng thứ nhất: Nguyễn Văn Oanh, Phó Thái Nguyên, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Công Khiêm, Ngũ Hà, Trần Minh Lộc, Trương Văn Hải Ys, Huỳnh Anh, Nguyễn Văn Tề, Phạm Văn Hoan, cô dâu Hạnh & chú rể Hải, Nguyễn Văn Huệ, Đặng Văn Cho, Trần Thanh Tùng, Lã Văn Nguyện, Nguyễn Phùng Duyên, Nguyễn Kỳ Sơn, Nguyễn Đức Phụng, Lê Công Tâm, Hàng Thanh Nguyên, Hồ Ngọc Hoa, Nguyễn Hùng.

Hàng thứ hai: Nguyễn Nghĩa Hiệp, Đào Trung Dũng, Nguyễn Đức Quang (chỉ thấy cái trán), Đỗ Văn Hạnh, Nguyễn Hùng Cường, Phạm Ngọc Hà, Nguyễn Đình Hồng, Trần Văn Hải, Đinh Hữu Oanh, Nguyễn Văn Khương, Trịnh Hùng.

Hàng thứ ba: Lâm Hữu Nhã, Ngô Văn Đảng, Trương Bá Côn, Nguyễn Việt Dzũng, Trần Trúc Việt, Trần Phước Vạn.

Hàng thứ tư: Nguyễn Đình Cương, Lê Văn Từ, Bùi Ngọc Nở, Nguyễn Văn Tư, Võ Hanh Thông, Trần Tuấn, Phan Văn Trung.