HC2 MNGN Tháng 6, 2012
Do g/đ H.K.Chiến & N.H.Bích đãm trách