Cựu Tù 520 Xuyên Mộc


35 Năm Dâu Bể

1979 - 2014


Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com