Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 6
Tập 1

Album Tập 2, Tập 3, Album Tập 4Album Tập 2, Tập 3, Tập 4