Archive 2008

Gây Qũy Giúp TPB Concert 4 World Peace Wedding David Pamela Oklahoma Comedy Halloween 2008 Placentia Parade
Húy Nhật TT HQ Tang Lễ T/P DĐTrang USS Mc Clusky FFG41 Wedding A/N a/c Thắng Cám Ơn Anh Kỳ 2 4/4 Cám Ơn Anh Kỳ 2 3/4
       
Cám Ơn Anh Kỳ 2 2/4  Cám Ơn Anh Kỳ 2 1/4  Wedding A/N a/c ĐVCho  NHTu & VTN/HK  A/C LCTâm về VN Flower Set 2
Tang Lễ T/M NĐHùng Wedding TTAn Wedding T/N NVDũng ĐH K15 HC2 NĐHoàng Quốc Hận 30/4/08
Freedom Boat Tour Phân Ưu G/Đ TTuấn Tang Lễ N/M PVHoan San Jose Wedding A/N NDụng Giổ NVĐịnh 8th
PVĐa & VTN/HK Hội CL Tân Niên LCTâm & VTN VTN/HK 2008 Tết Mậu Tý 2008 (2) Tết Mậu Tý 2008 (1)
     
Miss Southern CA Tưởng Niệm A/H Hoàng Sa Phân Ưu G/Đ TVBính